Zápis dětí

Zápis do běžných + logopedických tříd mateřské školy

 Vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 se uskuteční zápis do mateřské školy pro rok 2020/2021 bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. 

Preferujeme elektronické podání žádosti prostřednictvím:

 1. datové schránky školy –3fikq9w
 2. emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
 3. poštou
 4. přímo vhodit do poštovní schránky školy od 4. 5. 2020 v pracovní dny od 8:00 – 14:00hod
 5. v krajním případě osobním podáním v MŠ po individuální domluvě

Ředitel MŠ přednostně přijímá děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové mateřské školy.

V Havířově školské obvody stanovuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou najdete na webové adrese: https://www.havirov-city.cz/skolstvi-kultury/informace-odd-skolstvi/obec…

POVINNOST PLNIT PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MAJÍ DĚTI, KTERÉ DOSÁHNOU DO 31. 8. 2020 PĚTI LET.

Podmínky přijetí dítěte do MŠ

Podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

    V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře.

Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

 1. v čestném prohlášení uvede, že je dítě řádné očkované
 2. doloží kopii očkovacího průkazu

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Podmínky přijetí dítěte do logopedické třídy

Žádají-li rodiče o přijetí dítěte se zdravotním postižením dle (§ 16 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb.  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – školský zákon) doloží rodiče písemné vyjádření školského poradenského zařízení dle druhu postižení.

Kontaktujte příslušné SPC (Ostrava, Karviná) dle druhu postižení, s žádostí o vyšetření Vašeho dítěte.

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby.

Vzhledem k této skutečnosti, je možné dodat vyjádření dodatečně.

Dokumenty, které je nutné vyplnit při podání žádosti:

 • vyplněný formulář “Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy”
 • vyplněný formulář “Evidenční list dítěte”
 • kopie rodného listu
 • kopie očkovacího průkazu
 • čestné prohlášení (ohledně očkování dítěte)
 • písemné vyjádření školského poradenského zařízení – při vřazení dítěte do logopedické třídy

Dokumenty najdete na webových stránkách v sekci – ke Stažení.

Po přijetí žádosti Vám bude přiděleno registrační číslo, které bude poté zasláno sms zprávou na telefonní číslo uvedené v žádosti.

Prosím o čitelné vyplňování údajů v žádosti o přijetí.

Rozhodnutí o přijetí

Bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě u vchodu do budovy školy a na webových stránkách – v sekci Rozhodnutí o přijetí.

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly.

Menu