Kritéria přijetí

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2020/2021
MŠ E. Holuba 7/1403, Havířov – Podlesí

Ředitelka Mateřské školy Havířov-Podlesí, E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Věk dítěte Body
 2 roky k 31.8.2020  2
 3 roky k 31.8.2020  8
 4 roky k 31.8.2020  16
 5 let k 31. 8. 2020 a odklad školní docházky  32
Pomocné kritérium
 MŠ navštěvuje sourozenec  6

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy vycházet z výše uvedených kritérií. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým ohodnocením. V případě stejného počtu bodů bude přijato dítě věkově starší.

Podmínky přijetí dítěte do běžné třídy MŠ:
  • V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.
  • Ve smyslu ustanovení § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví může předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.
Podmínky přijetí dítěte do speciální  – logopedické třídy MŠ:
  • Do speciální – logopedické třídy bude přijato dítě s platným posudkem SPZ Karviná pro vady řeči, popřípadě jiného SPZ dle druhu postižení – SPZ Ostrava – PAS, SPZ Frýdek – Místek pro tělesná postižení, SPZ Karviná pro mentálně postižené.
  • další podmínky stejné jako u běžných tříd
U zápisu zákonný zástupce dítěte předloží:
  • vyplněný formulář Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • rodný list dítěte
  • potvrzení dětského lékaře
  • občanský průkaz

Základní podmínkou přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je řádné doložení všech požadovaných dokumentů zákonným zástupcem, a to v termínu do

Menu