Ochrana osobních údajů – GDPR

Informace pro subjekty osobních údajů

Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace, jako správce osobních údajů vás za účelem naplnění zásady transparentnosti ve smyslu článku 12 a článku 13 obecného nařízení Evropského parlamentu a  Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů … (dále jen „obecné nařízení GDPR“) tímto informuje o základních aspektech zpracování osobních údajů vašich a vašich dětí, o vašich právech a způsobech jejich uplatnění.

Správce osobních údajů:

Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace

se sídlem: E. Holuba 7/1403, Havířov-Podlesí, 736 01

IČO: 70958220

telefon: +420  596 411 367

ID datové schránky: 3fikq9w

e-mail: ms.e.holuba@seznam.cz

(dále jen „správce“)

Správce osobních údajů je tím, kdo nese odpovědnost za správné zacházení s vašimi osobními údaji, které mu byly svěřeny.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

statutární město Havířov

se sídlem: Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město

IČO: 002 97 488

zodpovědná osoba: Ing. Nadja Stoschek

telefon: +420 596 803 438

e-mail: poverenec@havirov-city.cz

(dále jen „pověřenec“)

Správce osobních údajů je tím, kdo nese odpovědnost za správné zacházení s vašimi osobními údaji, které mu byly svěřeny.

Jaké osobní údaje a pro jaké účely se ve škole zpracovávají?

Účelem zpracování osobních údajů je především zajištění předškolního vzdělávání, dle  zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhlášky MŠMT č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení).

  1. Osobní údaje zpracovávané na základě zákonného zmocnění
  2. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu zákonného zástupce dítěte
  3. Osobní údaje zpracované na základě splnění veřejného zájmu
  4. Osobní údaje zpracované pro účely oprávněných zájmů správce

Komu jsou osobní údaje dále předávány?

Osobní údaje mohou být zpracovávány vedle správce také dalšími příjemci na základě zákona nebo na základě smlouvy.

Například:

  • Kontrolní orgány (např. Česká školní inspekce, Ministerstvo školství, zřizovatel)
  • Odbor sociálně-právní ochrany dětí
  • Orgány činné v trestním řízení (soudy, Policie české republiky)
  • Provozovatelé ubytovacích zařízení

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí ani mezinárodním organizacím ve smyslu článku 13 odst. 1 písm. f) GDPR.

Menu