Kritéria přijetí

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2023/2024
MŠ E. Holuba 7/1403, Havířov – Podlesí

Ředitelka Mateřské školy Havířov-Podlesí, E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Kritéria pro spádovou oblast – Havířov – Podlesí, Havířov – Město, Havířov – Šumbark, Havířov – Životice, Havířov – Prostřední Suchá, Havířov – Dolní Suchá.

Věk dítěte Body
 3 roky po 1.1.2024  6
 3 roky k 31.12.2023  13
 3 roky k 31.8.2023  16
 4 roky k 31.8.2023  20
5 let a starší k 31.8.2023 25
Pomocné kritérium
 MŠ navštěvuje sourozenec  3

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy vycházet z výše uvedených kritérií. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým ohodnocením. V případě stejného počtu bodů bude přijato dítě věkově starší.

Podmínky přijetí dítěte do běžné třídy MŠ:
  • V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.
  • Ve smyslu ustanovení § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví může předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.
Podmínky přijetí dítěte do třídy pro děti s vadami řeči 
  • Do třídy pro děti s vadami řeči bude přijato dítě s platným posudkem SPZ Karviná pro vady řeči.
  • V případě, že kapacita této třídy nebude plně využita dětmi s vadami řeči, může být v odůvodněných případech přijato dítě s jiným znevýhodněním uvedeným v § 16 odst. 9 zákona, přičemž jejich počet nesmí přesáhnout jednu čtvrtinu nejvyššího počtu žáků vzdělávajících se ve třídě, oddělení nebo studijní skupině podle § 25.
  • další podmínky stejné jako podmínky u běžných tříd

Základní podmínkou přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je řádné doložení všech požadovaných dokumentů zákonným zástupcem.

Menu